Liceum dla dorosłych

Dla wszystkich osób pełnoletnich, które z różnych przyczyn przerwały wcześniej naukę i są zdecydowane by ją dokończyć, konsultacje odbywają się w formie zaocznej (tj. w soboty i niedziele), a po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

Wolnych miejsc
0
Numer RSPO
100000

Plan zjazdów

Od: 1 lutego 2024 r.

Prace kontrolne

w szkołach zaocznych

Szkoła dla słuchacza

Bez względu na wiek oraz bez górnej granicy wieku, bez prac domowych i ocen na lekcjach, które odbywają się w formie konsultacji, wystarczy jedynie chęć powrotu do ławki szkolnej, a z całą resztą pomożemy.

Dlaczego warto wybrać nasze liceum?

W naszym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych realizujemy treści wynikające z podstawy programowej w wymiarze określonym przez ramowy plan nauczania, który został mocno ograniczony pod względem liczby godzin, przypadających na poszczególne przedmioty obowiązkowe.

Nauka w liceum dla dorosłych trwa 4 lata i jest podzielona na 8 półrocznych semestrów. Konsultacje, odbywają się w formie zaocznej czyli w soboty i niedziele (z reguły co 2 tygodnie), podczas których omawiane są poszczególne tematy z danych przedmiotów, jednak z uwagi na małą liczbę godzin, dla osiągnięcia lepszych efektów oraz usystematyzowania wiedzy, pozostałą część materiału wraz z ćwiczeniami, słuchacze powinni realizować również dodatkowo we własnym zakresie, pomiędzy zjazdami.

Pod koniec trwania semestru, słuchacze piszą po jednej pracy kontrolnej ze wszystkich realizowanych na danym semestrze przedmiotów, na wybrany przez siebie temat z dostępnej listy. Złożenie prac kontrolnych oraz uzyskanie minimum 50% frekwencji na konsultacjach z każdego przedmiotu, uprawnia do udziału w sesji egzaminacyjnej kończącej dany semestr. Po uzyskaniu pozytywnych ocen końcowych ze wszystkich realizowanych na danym semestrze przedmiotów, słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy.

Proste zasady obowiązują przez cały okres trwania nauki czyli do VIII semestru, po zaliczeniu którego, słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego i mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, przeprowadzanego w terminach i na takich samych zasadach, obowiązujących wszystkie licea i technika w całym kraju.

Nauka i praca

Pogodzenie nauki z pracą oraz natłokiem innych obowiązków nie należy do łatwych zadań, jednak zdobycie wykształcenia to najlepsza inwestycja, która zaprocentuje w przyszłości.

Informacje o zapisach

W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych rekrutacja trwa do końca października (semestr jesienny) oraz do końca marca (semestr zimowy), dodatkowym warunkiem przyjęcia słuchacza jest również możliwość spełnienia przez niego wymogu minimum 50% frekwencji, ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów realizowanych na danym semestrze.

Prowadzimy zapisy na wszystkie poziomy kształcenia (semestry), aby dołączyć do semestrów od II do VIII, należy dodatkowo dostarczyć dokumenty potwierdzające ukończenie każdego z wcześniejszych etapów nauki (świadectwa promocyjne, świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia, indeks lub odpis arkusza ocen), a także uzupełnić w trakcie trwania nauki ewentualne różnice programowe.

Co jest potrzebne:

Podanie o przyjęcie do szkoły

Kwestionariusz do uzupełnienia w sekretariacie szkoły

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Oryginał, duplikat lub odpis poświadczony notarialnie

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenie o wynikach wydane przez OKE

Jednorazowa opłata wpisowa 400 lub 600 zł*

* - dla słuchaczy powtarzających semestr ponowne wpisowe do szkoły wynosi 600 zł.
Dostępne formy płatności: gotówka, karta, BLIK, przelew

Jesteśmy chętni do pomocy. Problemy? Pytania? Informacje?