zjazd nr #9 (5, 6 i 7 czerwiec)

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych od 12 marca do 26 czerwca 2020 r. wynikającego z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493, z późniejszymi zmianami), poniżej publikujemy materiały dla słuchaczy naszych szkół dla dorosłych (zaocznych):


5, 6 i 7 czerwca 2020 r. (#9)

liceum dla dorosłych – semestr II, III, IV i V


06 i 07.06 | liceum dla dorosłych – semestr II i III

Data Język polski | semestr II Język polski | semestr III
06.06 Konrad – bohater III części Dziadów Wizja sztuki C. K. Norwida
06.06 Mesjanizm w III cz. Dziadów Powtórzenie wiadomości z romantyzmu
06.06 Społeczeństwo polskie w III części Dziadów Wprowadzenie do epoki pozytywizmu
06.06 Rosjanie w III części Dziadów Filozofia pozytywistyczna
06.06 Adaptacja czy interpretacja – film Lawa Publicystyka pozytywistyczna
Data Historia | semestr II Historia i społeczeństwo | semestr III
06.06 Rządy Edwarda Gierka Demokracja czy sanacja?
06.06 Obrady Okrągłego Stołu II Rzeczpospolita
06.06 Przypomnienie zasad bhp. Powtórzenie przed egzaminem. Polacy podczas II wojny światowej
06.06 —– Władza i społeczeństwo w PRL
06.06 —– Przypomnienie zasad bhp. Powtórzenie przed egzaminem
Data Matematyka | semestr II Matematyka | semestr III
07.06 Zastosowanie trygonometrii w rozwiązywaniu zadań Metoda graficzna rozwiązywania układów równań
Data Chemia | semestr III
07.06 —– Równania reakcji chemicznych
07.06 —– Tlenki
07.06 —– Kwasy

 

06 i 07.06 | liceum dla dorosłych – semestr IV i V

Data Matematyka | semestr V
06.06 —– Pole powierzchni walca
06.06 —– Objętość walca
06.06 —– Bryły obrotowe. Stożek
06.06 —– Pole powierzchni stożka
06.06 —– Objętość stożka
06.06 —– Bryły obrotowe. Kula
06.06 —– Pole powierzchni i objętość kuli
Data Biologia | semestr IV Matematyka | semestr V
07.06 Kierunki przemian metabolicznych Bryły obrotowe – zadania
07.06 Enzymy Bryły podobne
07.06 Autotroficzne odżywianie się organizmów – fotosynteza Figury przestrzenne – zadania różne
07.06 Czynniki wpływające na intensywność fotosyntezy Rozwiązywanie zadań maturalnych
07.06 Przebieg chemosyntezy Rozwiązywanie zadań maturalnych
Data Chemia | semestr IV Chemia | semestr V
07.06 Litowce Tłuszcze
07.06 Berylowce Aminy i amidy – związki organiczne zawierające azot
07.06 Borowce Sacharydy (cukry). Monosacharydy – cukry proste
07.06 Węglowce Disacharydy – dwucukry i polisacharydy – wielocukry
07.06 Azotowce Aminokwasy i białka

 

szkoła policealna – technik administracji

05.06 | Postępowanie w administracji

semestr I semestr II semestr III semestr IV
1. Praktyczne przygotowanie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej Wniesienie skargi do Najwyższego Sadu Administracyjnego Rodzaje środków zaskarżenia Wykonalność orzeczeń sądów administracyjnych
2. Praktyczne przygotowanie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej Postępowanie mediacyjne – ustawa Charakterystyka odwołania Skuteczność orzeczeń sądowych
3. Charakterystyka postępowania dowodowego Charakterystyka kontroli administracyjnej Postępowanie odwoławcze przez organem I instancji Koszty postępowania sądowo-administracyjnego
4. Stosowanie ugody administracyjnej Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne administracji rządowej Postępowanie odwoławcze przez organem II instancji Zwolnienie od kosztów sądowych
5. Zawieszenie ugody administracyjnej Kontrola resortowa oraz międzyresortowa Charakterystyka zażalenia Zasady odpowiedzialności za koszty postępowania
6. Praktyczne przygotowanie ugody administracyjnej. Powtórzenie i przygotowanie do egzaminu Powtórzenie i przygotowanie do egzaminu Powtórzenie i przygotowanie do egzaminu Powtórzenie i przygotowanie do egzaminu

 

06.06 | Podstawy prawa administracyjnego

semestr I semestr II semestr III semestr IV
1. Ochrona danych osobowych w świetle przepisów Sposoby ogłaszania aktu prawnego Nawiązanie stosunku administracyjnoprawnego – analiza przypadku Wykładnia prawa
2. Instrukcja, regulamin, statut – charakterystyka Organy promulgacyjne Prawo naturalne a prawo zwyczajowe Źródła prawa wspólnotowego w UE
3. Zakres swobody wspólnego rynku europejskiego Praworządność, kodeks, kodyfikacja Prawo podmiotowe Rynek wewnętrzny w UE
4. Hierarchię aktów prawnych Inkorporacja, vacatio legis Rodzaje zadań prawniczych Model administracji w UE
5. Powtórzenie i przygotowanie do egzaminu Powtórzenie i przygotowanie do egzaminu Powtórzenie i przygotowanie do egzaminu Powtórzenie i przygotowanie do egzaminu

 

07.06 | Wykonywanie prac biurowych

semestr I semestr II semestr III semestr IV
1. Dokumenty i obliczenia przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego Excel Zebrania formalne i nieformalne Technika pisania wielkich liter, wersalików oraz pozostałych liter bez znaków diakrytycznych Zasady przekazywania akt do archiwum
2. Dokumenty z zakresu działalności gospodarczej: rachunek, faktura VAT, lista płac, KP, WZ, PZ Programy i harmonogramy spotkań służbowych Technika pisania liter ze znakami diakrytycznymi Tworzenie archiwów elektronicznych z tradycyjnych archiwów papierowych
3. Deklaracja PIT, CIT i VAT Przygotowanie harmonogramu spotkania Technika pisania cyfr rzymskich Zasady etyki zawodowej
4. Sporządzanie wniosku kredytowego Przygotowanie harmonogramu spotkania Znaki, symbole, tabulatory Negocjacje w pracy administracyjnej
5. Powtórzenie wiadomości. Przypomnienie PSO i wytyczne do egzaminu Powtórzenie wiadomości. Przypomnienie PSO i wytyczne do egzaminu Powtórzenie wiadomości. Przypomnienie PSO i wytyczne do egzaminu Powtórzenie wiadomości. Przypomnienie PSO i wytyczne do egzaminu

 

07.06 | Podstawy prawa cywilnego

semestr I semestr II semestr III semestr IV
1. Nabycie posiadania. Ochrona posiadania Pożyczka. Umowa kredytu. —– —–
2. Księgi wieczyste. Odpisy ksiąg wieczystych Umowa leasingu —– —–
3. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych Umowa dostawy —– —–
4. Powtórzenie materiału z działu Prawo Rzeczowe Umowa przewozu —– —–
5. Przypomnienie PSO i wytyczne do egzaminu Powtórzenie wiadomości. Przypomnienie PSO i wytyczne do egzaminu —– —–

 

07.06 | Podstawy prawa pracy

semestr I semestr II semestr III semestr IV
1. —– —– Zatrudnienie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe Projekt umowy o pracę dla konkretnego pracownika – ćwiczenia
2. —– —– Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe Zakres obowiązków i odpowiedzialności
3. —– —– Zakładowy układ zbiorowy pracy Świadectwo pracy – struktura i treść
4. —– —– Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy Polecenie wyjazdu służbowego – ćwiczenia
5. —– —– Powtórzenie i przygotowanie do egzaminu Powtórzenie i przygotowanie do egzaminu