zjazd nr #7 (8, 9 i 10 maj)

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych od 12 marca do 7 czerwca 2020 r. wynikającego z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493, z późniejszymi zmianami), poniżej publikujemy materiały dla słuchaczy naszych szkół dla dorosłych (zaocznych):


8, 9 i 10 maja 2020 r. (#7)

liceum dla dorosłych – semestr II, III, IV i V


08.05 | Fizyka – semestr II i III

semestr II semestr III
1. Promieniowanie jądrowe i jego właściwości. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią Promieniowanie jądrowe i jego właściwości. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią
2. Doświadczenie Rutherforda. Budowa jądra atomowego Doświadczenie Rutherforda. Budowa jądra atomowego
3. Prawo rozpadu promieniotwórczego. Metoda datowania izotopowego Prawo rozpadu promieniotwórczego. Metoda datowania izotopowego
4. Energia wiązania. Reakcje rozszczepienia Energia wiązania. Reakcje rozszczepienia
5. Bomba atomowa. Energetyka jądrowa. Reakcje jądrowe. Słońce i bomba wodorowa Bomba atomowa. Energetyka jądrowa. Reakcje jądrowe. Słońce i bomba wodorowa

 

09.05 | liceum dla dorosłych – semestr II

Data Historia | semestr II Wiedza o społeczeństwie | semestr II
09.05 Początek i koniec stalinizmu Rozróżniamy gałęzie prawa
09.05 Polski Październik Proces karny, a proces cywilny
09.05 Blok wschodni w latach ‘60 i ’70 Organy ścigania – charakterystyka
09.05 Przemiany społeczne i kulturowe w latach 60 Unikamy zagrożeń
09.05 Mała stabilizacja Mniejszości narodowe w Polsce

 

09.05 | Historia i społeczeństwo – semestr III i IV

semestr III semestr IV
1. Bić czy nie bić? Przemiany wojskowości w XIX wieku
2. Jak kształtował się naród Polski? I wojna światowa
3. Przemiany społeczne w XIX wieku Wojna totalna
4. I wojna światowa po której stronie podjąć walkę? Wizje globalnej zagłady
5. Kształtowanie się granic Rzeczpospolitej Przypomnienie zasad BHP, powtórzenie przed egzaminem

 

09.05 | Chemia – semestr IV i V

semestr IV semestr V
1. Procesy endoenergetyczne i egzoenergetyczne Węglowodory aromatyczne – areny. Areny wielopierścieniowe
2. Szybkość reakcji chemicznej Izomeria węglowodorów. Rodzaje izomerii
3. Katalizatory i reakcje katalityczne Fluorowcopochodne węglowodorów
4. Równowaga chemiczna, stała równowagi Alkohole monohydroksylowe
5. Reguła przekory Alkohole polihydroksylowe

 

10.05 | Biologia – semestr II i III

semestr II semestr III
1. Zagrożenia różnorodności biologicznej Transport wody, soli mineralnych i substancji odżywczych
2. Motywy i koncepcje ochrony przyrody Wzrost i rozwój roślin okrytonasiennych
3. Sposoby ochrony przyrody Regulatory wzrostu i rozwoju roślin
4. Ochrona przyrody w Polsce Reakcje roślin na bodźce
5. Międzynarodowe formy ochrony przyrody Kryteria klasyfikacji zwierząt królestwa zwierząt

 

10.05 | Chemia – semestr II i III

semestr II semestr III
1. Rodzaje substancji leczniczych Oddziaływania międzycząsteczkowe. Wiązanie wodorowe. Siły van der Wasala
2. Dawka lecznicza i dawka toksyczna Wpływ rodzaju wiązania chemicznego na właściwości substancji
3. Substancje uzależniające Hybrydyzacja orbitali atomowych
4. Rodzaje tworzyw sztucznych i opakowań Geometria cząsteczek związków chemicznych
5. Włókna naturalne, sztuczne i syntetyczne Określanie wpływu typu hybrydyzacji na kształt cząsteczek

 

szkoła policealna – technik administracji

08.05 | Postępowanie w administracji

semestr I semestr II semestr III semestr IV
1. Dokumenty w postepowaniu administracyjnym Charakterystyka postepowania sądowo-administracyjnego Organy wymiaru sprawiedliwości Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
2. Sporządzanie protokołu i adnotacji Środki prawne w postepowaniu sądowo-administracyjnym Główne zadania wymiaru sprawiedliwości Podmiotu / uczestnicy postepowania egzekucyjnego
3. Przygotowanie wezwania do udziału w czynnościach procesowych i złożenie wyjaśnień Sankcje administracyjne Kontrola państwowa i ochrona prawna Budowa tytułu wykonawczego
4. Przygotowanie wezwania do udziału w czynnościach procesowych i złożenie wyjaśnień Uznanie administracyjne Podstawowe zadania kontroli państwowej Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
5. Charakterystyka decyzji administracyjnej Środki egzekucji administracyjnej Podział terytorialny państwa Umorzenie postępowania egzekucyjnego
6. Prawidłowość decyzji administracyjnej Sądy administracyjne w Polsce Struktura organizacyjna administracji terenowej Zbieg egzekucji

 

09.05 | Podstawy prawa administracyjnego

semestr I semestr II semestr III semestr IV
1. Nie władcze formy działania administracji – umowy Organy samorządu województwa Normy prawa administracyjnego materialnego Organ konstytucyjny – KRRIT
2. Nie władcze formy działania administracji – czynności Nadzór nad samorządem terytorialnym w świetle Ustawy i Konstytucji Elementy stosunku administracyjno-prawnego Działania Rzecznika Praw Obywatelskich
3. Nie władcze formy działania administracji – przyrzeczenie, opinia, ugoda Nadzór nad samorządem terytorialnym Cechy stosunku administracyjno-prawnego Zakres działania Rzecznika Praw Dziecka
4. Władcze a nie władcze formy działania organów administracji publicznej Nadzór nad samorządem terytorialnym Rodzaje stosunków administracyjno-prawnych Krajowa Rada Sądownictwa oraz NBP – zakres działania
5. Dualizm organów administracji w województwie Organizacja urzędu administracyjnego Nawiązanie stosunku administracyjno-prawnego – analiza przypadku Trybunał Stanu i Trybunał Konstytucyjny

 

09.05 | Podstawy prawa pracy

semestr I semestr II semestr III semestr IV
1. —– —– Urlopy: naliczanie, plan urlopów, ekwiwalent itp. Pozew P do Sądu Pracy – ćwiczenia
2. —– —– Uprawnienia związane z rodzicielstwem Teczka osobowa – charakterystyka części A
3. —– —– Zatrudnienie młodocianych w celu przygotowania zawodowego Cześć B teczki osobowej
4. —– —– Dokształcanie młodocianych Charakterystyka części C i D teczki osobowej
5. —– —– Młodociani a szczególna ochrona zdrowia Projekt umowy o pracę dla konkretnego pracownika – ćwiczenia

 

10.05 | Wykonywanie prac biurowych

semestr I semestr II semestr III semestr IV
1. Druki i formularze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Czynniki wpływające na skuteczną organizację pracy Przybory i materiały biurowe Rodzaje akt
2. Czynności związane z przyjmowaniem korespondencji w różnej formie Planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy w biurze Organizacja stanowiska pracy biurowej zgodnie z zasadami ergonomii, bhp, ochrony środowiska, ppoż Rzeczowy wykaz akt
3. Programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności Funkcje i czynności kierownicze Zasady metody mnemotechnicznej w pisaniu na komputerze Adresowanie kopert
4. Elektroniczny przelew środków pieniężnych Rozwiązywanie problemów Układ palców ręki lewej i prawej w rzędzie podstawowym – ćw Zasady przechowywania i archiwizacji dokumentów
5. Dokumenty i deklaracje ZUS w programie Płatnik Rodzaje spotkań służbowych Technika pisania wybranych małych liter bez znaków diakrytycznych Kategorie archiwalne

 

10.05 | Podstawy przedsiębiorczości

semestr I semestr II semestr III semestr IV
1. Popyt. Podaż. Cena. Rynek pracy. Poszukiwanie pracy. —– —–
2. Wzrost i rozwój gospodarczy państwa. Budżet państwa. Rozmowa kwalifikacyjna. Zatrudnienie. —– —–
3. Pieniądz Bezrobocie —– —–
4. Rachunki bankowe. Kredyty. Handel zagraniczny. Współpraca gospodarcza Polski z zagranicą. —– —–
5. Powtórzenie wiadomości Powtórzenie wiadomości. —– —–