zjazd nr #5 (3, 4 i 5 kwiecień)

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych od 12 marca do 24 maja 2020 r. wynikającego z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493), poniżej publikujemy materiały dla słuchaczy naszych szkół dla dorosłych (zaocznych):


3, 4 i 5 kwietnia 2020 r. (#5)

liceum dla dorosłych – semestr II

Data Historia | semestr II Wiedza o społeczeństwie | semestr II
04.04 Społeczeństwo polskie pod okupacją Omówienie PSO i programu zajęć
04.04 Władze polskie podczas II wojny światowej Moja przyszłość – nauka i praca
04.04 Powstanie Warszawskie i plan Burza Pracujemy za granicą
04.04 Nowy podział świata Załatwiamy sprawy w urzędzie
04.04 Odbudowa powojenna Idziemy na wybory

 


liceum dla dorosłych – semestr III, IV, V, VI

04.04 | Historia i społeczeństwo

semestr III semestr IV
1. Jak rządzili pierwsi Piastowie Wielkie odkrycia geograficzne
2. Początki unii polsko-litewskiej Armia polska za pierwszych królów elekcyjnych
3. Państwo szlachty polskiej Od potęgi do kryzysu Rzeczypospolitej
4. Wielkie rewolucje Czarna i biała legenda Napoleona
5. Spiski i powstania Od kongresu Wiedeńskiego do Pax Britanica

04.04 | Biologia

semestr V semestr VI
1. Budowa i funkcjonowanie układu mięśniowego Przepływ energii i krążenie materii w ekosystemie
2. Choroby i higiena aparatu ruchu Obieg węgla i azotu w przyrodzie
3. Budulcowe i energetyczne składniki pokarmowe Różnorodność biologiczna
4. Rola witamin w diecie Czynniki kształtujące różnorodność biologiczną
5. Rola wody i soli mineralnych w organizmie Elementy ochrony środowiska

05.04 | liceum dla dorosłych – semestr III

Data Biologia | semestr III Chemia | semestr III
05.04 Rośliny pierwotnie wodne Rodzaje wiązań chemicznych. Wiązanie jonowe
05.04 Główne kierunki rozwoju roślin lądowych Wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane
05.04 Tkanki roślinne Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
05.04 Budowa i funkcje korzenia Inne rodzaje wiązań chemicznych – wiązanie koordynacyjne i wiązanie metaliczne
05.04 Budowa i funkcje łodygi —–
05.04 Budowa i funkcje liści —–

05.04 | Język polski

semestr IV semestr V semestr VI
1. Oświecenie – charakterystyka epoki Pozytywizm wobec romantyzmu Charakterystyka grupy poetyckiej Skamander
2. Główne nurty artystyczne okresu oświecenia Wprowadzenie do pozytywizmu Cechy powieści Juliana Tuwima
3. Gatunki literackie oświecenia Programy pozytywizmu Inne ugrupowania w dwudziestoleciu międzywojennym
4. Człowiek oświecony Założenia powieści pozytywistycznej Charakterystyka twórczości Bolesława Leśmiana
5. Filozofowie epoki oświecenia “Lalka” B. Prusa – powieść pozytywistyczna Obraz społeczeństwa polskiego w “Przedwiośniu” i “Granicy”
6. Romantyzm – wprowadzenie “Lalka” B. Prusa – interpretacja tytułu utworu Dojrzewanie i kształtowanie się postawy moralnej i społecznej Cezarego Baryki
7. Romantyzm – najważniejsze pojęcia Stanisław Wokulski – romantyk czy pozytywista? Zenon Ziembiewicz w konfrontacji z rzeczywistością
8. “Cierpienia młodego Wertera” – interpretacja tekstu Problematyka utworów Marii Konopnickiej Interpretacja tytułu powieści Z. Nałkowskiej – “Granica”
9. Geneza Sonetów Krymskich Najciekawsze postacie kobiece w literaturze pozytywizmu Poezja Baczyńskiego jako zapis stanu świadomości pokolenia kolumbów
10. Omówienie wybranych sonetów A. Mickiewicza Problematyka nowel pozytywistycznych Zofia Nałkowska “Medaliony” – obraz zbrodni hitlerowskich w utworze

 


szkoła policealna – technik administracji

03.04 | Postępowanie w administracji

semestr I semestr II semestr III semestr IV
1. Przygotowanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego – ćwiczenia Analiza zażaleń w postępowaniu administracyjnym Charakterystyka metryki sprawy Postępowanie przed NSA
2. Przygotowanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego – ćwiczenia Zażalenie z rozstrzygnięciem organu I instancji Zasady sporządzania metryki sprawy w formie elektronicznej Nieważność postępowania przed NSA
3. Właściwości organów prowadzących postępowanie administracyjne Środki nadzoru w postępowaniu administracyjnym Udostępnienie akt sprawy Wznowienie postępowania przed NSA
4. Prawa i obowiązki stron w postępowaniu Skargi w postępowaniu administracyjnym Wniosek o udostępnienie akt sprawy – ćwiczenia Doręczenie w postępowaniu sądowo-administracyjnym
5. Podmioty na prawach strony w postępowaniu Wnioski, petycje w postępowaniu administracyjnym Wniosek o udostępnienie akt sprawy – ćwiczenia Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
6. Rozstrzyganie sporów o właściwości organów w postępowaniu Możliwość wznowienia postępowania administracyjnego Postępowanie w sprawach skarg i wniosków Pytania prejudycjalne

04.04 | Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

semestr I semestr II semestr III semestr IV
1. Gospodarka rynkowa. Podmioty gospodarki Ochrona praw konsumenta w Polsce —– —–
2. Struktury rynkowe Istota, cel i zakres działań marketingowych w przedsiębiorstwie —– —–
3. Proces gospodarowania Podstawowe elementy marketingu. Marketing mix —– —–
4. Systemy gospodarcze Wizja i misja firmy. Strategia marketingowa —– —–
5. Przedsiębiorstwo Zarządzanie marketingowe —– —–

04.04 | Podstawy prawa pracy

semestr I semestr II semestr III semestr IV
1. —– —– Obowiązek zachowania tajemnicy Powszechny system ochrony praw człowieka
2. —– —– Zakaz konkurencji Europejski system ochrony praw człowieka
3. —– —– Odpowiedzialność pracownika – porządkowa, dyscyplinarna Ochrona praw człowieka w prawie polskim
4. —– —– Materialna odpowiedzialność pracownika Źródła prawa pracy w UE
5. —– —– Normy i ogólny wymiar czasu pracy Zatrudnienia w państwach UE

04.04 | Podstawy prawa administracyjnego

semestr I semestr II semestr III semestr IV
1. Uznanie administracyjne —– —– Prawo podmiotowe
2. Formy działania administracji —– —– Budowa normy prawnej
3. Działania administracji publicznej – czynności materialno-techniczne —– —– Rodzaje zadań prawnych
4. Działania administracji publicznej – działalność społeczno-organizatorska —– —– Administracja państwowa niepodlegająca rządowi
5. Działania administracji publicznej – zwykłe oświadczenia —– —– Zadania NIK

05.04 | Podstawy prawa pracy

semestr I semestr II semestr III semestr IV
1. —– —– System równoważnego czasu pracy —–
2. —– —– Inne systemy i rozkłady czasu pracy —–
3. —– —– Praca w godzinach nadliczbowych —–
4. —– —– Praca w porze nocnej, niedziele i święta —–
5. —– —– Urlopy pracownicze – rodzaje, wymiar —–