zjazd nr #4 (27, 28 i 29 marzec)

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych od 12 marca do 24 maja 2020 r. wynikającego z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493), poniżej publikujemy materiały dla słuchaczy naszych szkół dla dorosłych (zaocznych):


27, 28 i 29 marca 2020 r. (#4)

(planowo zjazd odbyć się miał w dniach 20-22 marca, ale został odwołany)

liceum dla dorosłych – semestr II i III

Data Przedmiot semestr II semestr III
28.03 j. polski Młodość jako wartość Rozumienie tekstu nieliterackiego
28.03 j. polski Filomaci i filareci Rozumienie tekstu – ćwiczenia
28.03 j. polski Romantyczna miłość Wypowiedź argumentacyjna cz. 1
28.03 j. polski Romantyczna podróż Wypowiedź argumentacyjna cz. 2
28.03 j. polski Romantyczna przyroda Budowanie spójności tekstu
Data Przedmiot semestr II semestr III
29.03 j. angielski Czas “Past Simple” – budowa i zastosowanie “Praca” – słownictwo tematyczne
29.03 j. angielski Past Simple – ćwiczenia gramatyczne “Praca” – ćwiczenia leksykalne
29.03 j. angielski Czasowniki regularne i nieregularne – wymowa Stopniowanie przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym
29.03 j. angielski “Szkoła” – słownictwo tematyczne Stopniowanie przymiotników – ćwiczenia gramatyczne
29.03 j. angielski “Szkoła” – ćwiczenia leksykalne “Praca” – znajomość środków językowych
29.03 biologia Biotechnologia tradycyjna Klasyfikowanie organizmów
29.03 biologia Biotechnologia w ochronie środowiska Wirusy – bezkomórkowe formy materii
29.03 biologia Podstawowe techniki inżynierii genetycznej Bakterie – organizmy bezjądrowe
29.03 biologia Organizmy zmodyfikowane genetycznie Protisty – proste organizmy eukariotyczne
29.03 biologia Biotechnologia a medycyna Grzyby – cudzożywne beztkankowce. Porosty.

 


liceum dla dorosłych – semestr IV, V, VI

27.03 | Język angielski

semestr IV semestr V semestr VI
1. “Żywienie” – słownictwo tematyczne Składnia czasowników Budowa arkusza maturalnego (pp i pr)
2. “Żywienie” – ćwiczenia leksykalne Składnia czasowników – ćwiczenia gramatyczne Kryteria oceniania oraz przydatne wyrażenia na egzaminie ustnym
3. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Matura ustna – zadanie 3 Znajomość środków językowych z rozdziału: “Człowiek”, “Dom”, “Szkoła”

28.03 | Język polski

semestr IV semestr V semestr VI
1. Malarstwo w Baroku Romantyzm – wprowadzenie Wprowadzenie do pozytywizmu
2. Cechy sztuki baroku Romantyzm – najważniejsze pojęcia Programy pozytywizmu
3. Interpretacja tekstów literackich “Do tejże” i “Kobiety Rubensa” “Cierpienia młodego Wertera” – interpretacja tekstu Założenia powieści pozytywistycznej
4. Światło i cień Geneza Sonetów Krymskich “Lalka” B. Prusa – powieść pozytywistyczna
5. Marność nad marnościami Omówienie wybranych sonetów A. Mickiewicza “Lalka” B. Prusa – interpretacja tytułu utworu

28.03 | Język angielski

semestr IV semestr V semestr VI
1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne – ćwiczenia gramatyczne Pytania rozłączne “Zdrowie” – słownictwo tematyczne
2. Znajomość środków językowych – rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Przyimki “Zdrowie” – ćwiczenia leksykalne
3. Present Continuous – ćwiczenia gramatyczne Rodzajnik określony: “THE” – wprowadzenie “Nauka i technika” – słownictwo tematyczne
4. Present Simple – ćwiczenia gramatyczne “THE” – ćwiczenia gramatyczne “Nauka i technika” – ćwiczenia leksykalne
5. Present Simple vs Present Continuous – porównanie czasów teraźniejszych Środki językowe – HOMOGRAFY Znajomość środków językowych – “SYNONIMY”

29.03 | Biologia

semestr IV semestr V semestr VI
1. Charakterystyka strunowców. Strunowce niższe. Budowa i funkcje skóry Czym zajmuje się ekologia?
2. Cechy charakterystyczne kręgowców Choroby i higiena skóry Ekologia populacji
3. Ryby – żuchwowe pierwotnie wodne Ogólna budowa i funkcje szkieletu Oddziaływania antagonistyczne między organizmami
4. Płazy – kręgowce dwuśrodowiskowe Rodzaje połączeń kości Oddziaływania nieantagonistyczne między organizmami
5. Gady – pierwsze owodniowce Elementy szkieletu Struktura ekosystemu

29.03 | Język angielski

semestr IV semestr V semestr VI
1. “Świat przyrody” – słownictwo tematyczne Zdania przydawkowe – wprowadzenie Ustny zestaw maturalny
2. “Świat przyrody” – ćwiczenia leksykalne Zdania przydawkowe – ćwiczenia gramatyczne Pisanie – przydatne zwroty
3. Kategorie (grupy) zwierząt – ćwiczenia leksykalne Sport – słownictwo tematyczne “Państwo i społeczeństwo” – słownictwo tematyczne
4. Strona bierna – wprowadzenie Sport – ćwiczenia leksykalne “Państwo i społeczeństwo” – ćwiczenia tematyczne
5. Strona bierna – ćwiczenia gramatyczne Zaimki Znajomość środków językowych

 


szkoła policealna – technik administracji

27.03 | Postępowanie w administracji

semestr I semestr II semestr III semestr IV
1. Wyłączenie organu z postępowania administracyjnego Treść i terminy skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego Załatwienie skargi i wniosków – formy i terminy Kontrola w postępowaniu sądowo-administracyjnym
2. Wyłączenie pracownika z postępowania administracyjnego Praktyczne przygotowanie skargi Konstytucyjne zasady ustroju RP Postępowanie egzekucyjne w administracji
3. Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej ostatecznej Organy władzy ustawodawczej Zasady postępowanie egzekucyjnego w administracji
4. Terminy w postępowaniu administracyjnym Przygotowanie wniosku o uchylenie decyzji administracyjnej ostatecznej Zadania władzy ustawodawczej Zasady postępowanie egzekucyjnego w administracji
5. Skutki prawne niezachowania terminu Przygotowanie wniosku o uchylenie decyzji administracyjnej ostatecznej Organy władzy wykonawczej Rodzaje organów egzekucyjnych
6. Zasady redagowania pism w postępowaniu administracyjnym Podział sądów w RP Zadania władzy wykonawczej Egzekucja należności pieniężnych

28.03 | Podstawy prawa cywilnego

semestr I semestr II semestr III semestr IV
1. Warunek, termin, przedawnienie roszczeń Naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym —– —–
2. Własność. Ograniczenie własności Zadośćuczynienie —– —–
3. Sposoby nabycia i utraty własności Zapobieżenie szkodzie —– —–
4. Współwłasność Bezpodstawne wzbogacenie —– —–
5. Ochrona własności Wykonanie i wygaśnięcie zobowiązań —– —–

28.03 | Język angielski

semestr I semestr II semestr III semestr IV
1. —– —– “Szkoła” – słownictwo tematyczne —–
2. —– —– “Szkoła” – ćwiczenia leksykalne —–
3. —– —– Everyday conversations – ćwiczenia w mówieniu —–
4. —– —– The Business World – słownictwo tematyczne (administracja) —–
5. —– —– Adverbs (przysłówki) —–

28.03 | Wykonywanie prac biurowych

semestr I semestr II semestr III semestr IV
1. Procedura uruchamiania działalności gospodarczej Rozliczanie wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych – ćwiczenia Notatka służbowa Programy graficzne w projektowaniu pism
2. Dokumentacja związana z podejmowaniem działalności gospodarczej Pojęcie i rodzaje inwentaryzacji Sporządzanie notatki służbowej – ćwiczenia Arkusz kalkulacyjny
3. Wniosek rejestracyjny CEIDG – 1 Dokumentacja z przebiegu inwentaryzacji Sporządzanie sprawozdania – ćwiczenia Zasady redagowania korespondencji
4. Deklaracje podatkowe, ubezpieczeniowe i inne Instytucje konsumenckie. Prawo konsumenta do informacji Przygotowanie listy obecności w formie tabelarycznej – ćwiczenia Blankiety korespondencyjne i formularze
5. Rejestracja spółek osobowych i kapitałowych Prawo konsumenta do rękojmi i gwarancji Zasady i normy zachowania w miejscu pracy Redagowanie protokołów – ćw.

29.03 | Podstawy prawa administracyjnego

semestr I semestr II semestr III semestr IV
1. Wadliwość aktu administracyjnego Samorząd terytorialny Odpowiedzialność administracji publicznej według kpa. Ogłaszanie aktów prawnych
2. Trwałość aktu administracyjnego Terenowe organy administracji rządowej Odpowiedzialność organów administracji publicznej Źródła prawa wg Konstytucji RP
3. Klauzule dodatkowe w aktach administracyjnych Gmina, powiat, województwo – charakterystyka Cechy prawa administracyjnego ustrojowego Źródła prawa lokalnego
4. Wyrok sądu a akt administracyjny Organy samorządu gminy Aparat administracyjny Prawo stanowione
5. Norma prawa zawierająca swobodne uznanie Organy samorządu powiatu Zasady budowania aparatu administracyjnego Prawo naturalne a prawo zwyczajowe

29.03 | Podstawy prawa cywilnego

semestr I semestr II semestr III semestr IV
1. —– Dowód spełnienia świadczenia —– —–
2. —– Niewykonanie zobowiązania —– —–
3. —– Dodatkowe zastrzeżenia umowne —– —–
4. —– Wygaśnięcie zobowiązań —– —–
5. —– Rodzaje umów cywilnoprawnych. Umowa sprzedaży —– —–

29.03 | Podstawy finansów publicznych

semestr I semestr II semestr III semestr IV
1. —– —– —– Tryb opracowania i uchwalania budżetu
2. —– —– —– Funkcje podatków
3. —– —– —– Rodzaje podatków
4. —– —– —– Dochody niepodatkowe budżetu państwa
5. —– —– —– Deficyt budżetu państwa i źródła jego finansowania