gimnzjum zaoczne

Gimnazjum dla Dorosłych Akademia Umiejętności zostało wygaszone 31 stycznia 2019 r. (reforma edukacji) ×

Gimnazjum zaoczne dla dorosłych to odpowiedź na przeprowadzoną kilkanaście lat temu zmianę systemu kształcenia, polegającą na skróceniu okresu odbywania nauki w szkołach podstawowych z ośmiu do sześciu lat oraz w liceach – z czterech do trzech lat, wprowadzając dodatkowo pomiędzy nimi trzyletnie gimnazja.

Kształcenie i nauka w naszym gimnazjum zaocznym prowadzone są według aktualnie obowiązującej podstawy programowej obejmującej kształcenie ogólne w gimnazjum, słuchacze uczęszczają na zajęcia z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język polski, język angielski, matematyka, technologia informacyjna, wiedza o społeczeństwie.


Najważniejsze informacje:

 • nauka w gimnazjum zaocznym jest bezpłatna – nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej ani czesnego
 • naukę w gimnazjum zaocznym mogą rozpocząć osoby pełnoletnie, które ukończyły sześcioletnią szkołę podstawową (istnieje możliwość kontynuowania nauki jeśli została ona przerwana w 2 lub 3 klasie gimnazjum)
 • nauka trwa trzy lata (tj. 6 semestrów), po jej ukończeniu słuchacz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego i dopiero po tym, bez względu na wynik napisanego egzaminu, uzyskuje świadectwo ukończenia gimnazjum
 • warunkiem ukończenia semestru jest uzyskanie min. 50% obecności na zajęciach, oddanie w terminie wszystkich wymaganych prac kontrolnych oraz zaliczenie egzaminów z poszczególnych przedmiotów
 • zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (tj. w soboty i niedziele)
 • wydajemy zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia oraz legitymacje
 • po ukończeniu gimnazjum zaocznego nasi słuchacze mogą kontynuować naukę w liceum zaocznym

Aby rozpocząć naukę w gimnazjum zaocznym wystarczy:

 • wydrukować i dostarczyć wypełnioną deklarację lub wypełnić ją „na miejscu” w sekretariacie szkoły
 • dostarczyć oryginał lub odpis świadectwa (ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej)
 • okazać dowód osobisty w sekretariacie szkoły
 • dostarczyć dwa zdjęcia