Szkoły dla dorosłych w Lublinie

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Akademia Umiejętności w Lublinie (CKUiZAU) – to szkoły dla dorosłych słuchaczy, czyli dla osób, które ukończyły już 18 lat lub ukończą je w aktualnym roku kalendarzowym, którzy z różnych powodów przerwali naukę w liceum i chcą ją kontynuować oraz dla wszystkich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych pragnących zdobyć użyteczny zawód.

Nauka w naszych szkołach dla dorosłych odbywa się w systemie zaocznym (weekendowym) i semestralnym. Taki system ułatwia łączenie pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych z nauką. Zajęcia mają charakter konsultacji, które pomagają w indywidualnej nauce. Stawiamy na samodzielność i dojrzałość naszych słuchaczy, bo wierzymy, że ważne jest dla nich wykształcenie. Wspieramy ich w nauce dzięki świetnej, profesjonalnej kadrze nauczycielskiej, przyjaznej słuchaczom i rozumiejącej ich problemy.

Nasza oferta

W ramach Centrum Kształcenia prowadzimy Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, dające szansę uzyskania średniego wykształcenia dla absolwentów szkół podstawowych, gimnazjum lub dla osób, które przerwały naukę w szkole ponadgimnazjalnej (liceum, technikum). Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą w naszym liceum kontynuować naukę od semestru trzeciego (druga klasa). Pomagamy w uzupełnieniu różnic programowych na zasadach dogodnych słuchaczowi.

Szkoła policealna jest ofertą dla osób, które posiadają wykształcenie średnie i chcą zdobyć użyteczny zawód. Obecnie kształcimy w zawodzie technik administracji, ale mamy uprawnienia do kształcenia w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej. Nauka trwa 4 semestry (dwa lata), w czasie której solidnie przygotowujemy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

O tym, że jesteśmy szkołą wspomagającą słuchaczy, świadczy fakt, że nie stosujemy oceniania osiągnięć w czasie konsultacji. Oceniane są tylko prace kontrolne oraz wyniki egzaminów z poszczególnych zajęć realizowanych na danym semestrze. Konsultacje prowadzone są w sposób interesujący, a brak ocen tworzy przyjazną atmosferę wspomagającą proces uczenia się, a co za tym idzie – osiągnięcie zaplanowanego poziomu wykształcenia.

Nauka w naszych szkołach jest respektowana przez ZUS i MOPR (szkoły dla dorosłych posiadają uprawnienia szkół publicznych) co daje podstawę do otrzymania należnych świadczeń finansowych (wydajemy stosowne zaświadczenie). Ale jest jedno wymaganie w stosunku do słuchaczy – musi on być obecny minimum na 50% konsultacji z poszczególnych zajęć obowiązkowych na danym semestrze, inaczej nie będzie dopuszczony do sesji egzaminacyjnej, co jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy słuchaczy. Wytrwali, którzy uczęszczają na konsultacje są dobrze przygotowani do egzaminów: maturalnego i zawodowego.

Zapraszamy do Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Akademia Umiejętności w Lublinie.
Naprawdę warto uczyć się z nami!